ਯਾਦਾਂ

ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ( ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ) ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ
ਜਿੰਦ ਸਵਾੜਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ
ਜਿੰਦ ਸਵਾੜਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ
#ਮਰਦਾਨੇ_ਕਿਆਂ_ਦੇ_ਨਾਲ #ਦਿਲੋ_ਸਤਿਕਾਰ
#ਮਰਦਾਨੇ_ਕਿਆਂ_ਦੇ_ਨਾਲ #ਦਿਲੋ_ਸਤਿਕਾਰ
ਕਮਲੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ !